Four IIT Palakkad teams qualified to the finals of the Smart India Hackathon

Sun, 4th Mar, 2018 - 11:35 am
Hackathon Logo

We are very happy to announce that four IIT Palakkad teams (i.e a total of 24 students) have made it to the finals of the Smart India Hackathon. The students are :

Team 1 :
Kaushal Kishore, Satvik Choudhary, Priyanshu Shrivastav, Arpit Singh, Vishnukanth Reddy, Vipin Kumar Seth

Team 2:
OV Adithya, Rohith Reddy, Jude Anil, Sooraj Tom, Mayank Gupta, Sangadala Gayathri

Team 3 : 
Shruti Umat, Sakshi Rathore, Anish Jain, Devansh Rathore, Shwetank Verma, Vaibhav Jindal

Team 4 :
Vishal Choudhari,  Ipsita Singh,   Ishan Gadgil,   Shaikh Afroz Shaikh,   Chiluveru Apoorva,   Roshan P Mathews